Kande weeraya

helakule abiman...rawdeva shikarayen guguruwa thudu demin vadu manu damin...a hadin nonawthi wagurawa... ayukthiye ruduru bala sinda...peedadun kulabala binda...dugiyage kadirasurinda...duppathata ohuyi niorinda... kakiyana raktha le...pudadidi danapathin paradawa e balen anuhasin...sadakal niba hele saradewa... rakawal muraka dama... veerathwya nasnu be... awdhiwau siwdesin sawoma...apa yuthukam iwara na...